1. Adatkezelõ megnevezése

Adatkezelõ megnevezése: „BEST SPORT” Kft.

Adatkezelõ cégjegyzékszáma:13 09 224199

Adatkezelõ székhelye: 2142 Nagytarcsa, Nyár utca 3.

Adatkezelõ képviselõje:  Lendvai Róbert

Telefon:061-253-5226

E-mail: info@sportcar.hu

 

2.  Adatkezelés jogszabályi háttere, hatálya

A Társaság a  személyes adatok kezelésését az alábbi szabályok alapján végzi:

·         Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

·         Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl … (általános adatvédelmi rendelet)

·         Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.

 

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott fogalommeghatározásokkal.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató idõbeli hatálya 2018. május 25. napjától visszavonásig tart.

 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja a www.sportcarcentrum.hu oldal látogatói részére a kapcsolatfelvétel biztosítása. A Felhasználók ûrlap segítségével felvehetik a kapcsolatot az Adatkezelõvel, üzenetet küldhetnek, ajánlatot kérhetnek, autóbérlés elõrendelés leadása érdekében önkéntesen regisztrálhatnak.

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A Felhasználók az általuk kezdeményezett kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelõ a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

 

4. Általános rendelkezések

 

Adatkezeléssel érintettek köre: a www.sportcarcentrum.hu oldalon az Adatkezelõvel önkéntesen kapcsolatot felvenni kívánó felhasználók, regisztrált felhasználók.
Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás.

Az Adatkezelõ az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési tájékoztató az irányadó.

 

A Felhasználó az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával igazolja az Adatkezelési tájékoztató megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minõsül.

 

Az Adatkezelõ személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett elõzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig.

Ha az Adatkezelõ – az érintett tájékoztatása alapján - tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy idõszerûtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelõs munkavállalónál kezdeményezni.

 

5. A kezelt személyes adatok köre

A kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés során kezelt személyes adatok köre:

Név

E-mail cím

Telefonszám

 

Regisztráció esetén:

Vezetéknév

Keresztnév

Jogosultsági csoport

Születési dátum

Számlázási cím

Anyja neve

Személyi igazolvány száma

TAJ szám

Adóazonosító jel

Adószám (cég esetén)

Vezetõi engedély száma

Személyi igazolvány és vezetõi engedély elõ- és hátlapjáról készült másolat

 

6. Adatfeldolgozók (az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzõk) személye:

„BEST SPORT” Kft., 2142 Nagytarcsa, Nyár utca 3. (Tel: 30/9371344)

Webtárhely szolgáltató adatai:

Név: bbmedia creative agency
Cím: 1172 Budapest, Magyarhida u. 16. 
Adószám: 69031173-1-42
Telefon: +36-30-298-4800
E-mail cím: info@bbmedia.hu

 

7. Adattovábbítás külföldre

Külföldre adattovábbítás nem történik.

 

8. A személyes adatok tárolásának idõtartama

Az Adatkezelõ a megadott személyes adatokat a tájékoztatás, ajánlat küldés teljesítéséhez szükséges ideig. Amennyiben az adatkezelés célja megszûnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

 

9. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatok megismerésére az Adatkezelõ, továbbá az adatkezelõ erre kijelölt munkatársai és a 6. pontban megjelölt adatfeldolgozók a jogosultak.

 

10. Tájékoztatás adatbiztonsági intézkedésekrõl

Az Adatkezelõ munkavállalói munkájuk során kötelesek gondoskodni arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be az Adatkezelõ által kezelt személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhetõ, megismerhetõ, megváltoztatható, megsemmisíthetõ.

 

Az Adatkezelõ adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezetõ látja el.

 

Az Adatkezelõ megfelelõ technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát, védi a személyes adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen.

 

11. Tájékoztatás az érintettek jogairól

Az érintett kérelmezheti az adatkezelõtõl a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintett élhet az adathordozhatósághoz való jogával, amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak.

 

Az érintettek jogai:

 

11.1.  A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelõtõl tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az általános adatvédelmi rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

11.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítõ nyilatkozat útján történõ – kiegészítését.

 

11.3. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelõ pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a törlés általános adatvédelmi rendeletben meghatározott feltételei fennállnak.

 

11.4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelõ nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhetõ technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerûen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelõ adatkezelõket, hogy az érintett kérelmezte tõlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

11.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelõ korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

·         az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amely lehetõvé teszi, hogy az adatkezelõ ellenõrizze a személyes adatok pontosságát;

·         az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

·         az adatkezelõnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

·         az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelõ jogos indokai elsõbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

11.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelõ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelõnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelõ, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben ennek az általános adatvédelmi rendeletben foglalt feltételei fennállnak.

 

11.7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelõ jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

 

11.8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén / profilalkotás

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történõ kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történõ kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetõk.

 

Az adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül, de legkésõbb a kérelem beérkezésétõl számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekrõl. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidõ további két hónappal meghosszabbítható. A határidõ meghosszabbításáról az adatkezelõ a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétõl számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetõség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelõ nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésõbb a kérelem beérkezésétõl számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

12. Tájékoztatás a hozzájárulás visszavonásának jogáról

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem

érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás elõtti adatkezelés jogszerûségét.

 

13. Tájékoztatás a cookie-k (sütik) kezelésérõl, automatizált adatkezelésrõl, ezekkel kapcsolatos adattovábbítás tényérõ, marketing tevékenységrõl, hírlevérõl


 

Cookie neve

Cookie típusa

Kategória

Felhasználás

Leírás

_ga

Állandó cookie

Közepes 2 év

Elemzés

Google elemzés: Ezeket a cookie-kat arra használjuk, hogy információt gyûjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan használják a honlapunkat. Az információt jelentések összeállítására és arra használjuk, hogy a weboldal fejlesztésében nyújtson segítséget. A cookie-k anonim módon gyûjtik az információt, ideértve az oldal látogatóinak számát, hogy a látogatók honnan mentek rá az oldalra, és hogy milyen oldalakat látogattak meg.

_gid

Állandó cookie

Közepes 24 óra

Elemzés

A fentieknek megfelelõen

gac

Állandó cookie


Közepes 90 nap


Elemzés

A fentieknek megfelelõen

GIG_HASgMID

Állandó cookie

Közepes 15 év

Elemzés

A fentieknek megfelelõen


 

13. 1. 

A cookie-t a webszerver küldi a látogató böngészõjének, majd a böngészõ visszaküldi a szervernek. A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. (A süti egy kódolt adatsor, egy elérési útvonal, ami csak az adott szerverrel együtt értelmezhetõ. Magát a felhasználó adatait a szerver tárolja, nem a süti.

 

A weboldal a következõ cookie-kat használja:

A weboldal kétféle sütit használ: idõszakosat és állandót. Az idõszakos sütik olyan ideiglenes fájlok, amelyek a bejelentkezett idõszak végéig, vagy az alkalmazás (böngészõ) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig, vagy manuális törlésükig vannak jelen a felhasználó eszközén.

 A cookie-kat a következõkre használjuk:

 Weboldal teljesítménymérése
Böngészés elemzése
Feliratkozási szokások mérése
Releváns reklámok megjelenítése

 Milyen cookie-kat használok?

 Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészõje milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészõjének megfelelõ, alábbi weboldalak egyikére:

GoogleChrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
MozillaFirefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safarihttp://support.apple.com/kb/PH5042
Windows Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955
Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:
Android: http://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html
Blackberry: http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/3200 /Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
SafariiOShttp://support.apple.com/kb/PH5042

A weboldal látogatottsági adatait a GoogleAnalytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmielveirõl bõvebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

 13.2. Hírlevél, DM tevékenység

 A gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó elõzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott megkeresse.

 Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem elõtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldésérõl. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévõ linkre kattintva.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következõket:

a) az adatgyûjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyûjtés célja,
d) az adatkezelés idõtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím,dátum, idõpont.
Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekrõl, akciókról, új funkciókról stb.
Az adatkezelés idõtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye: A személyes adatokat az adatkezelõ munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenese leiratkozhat a hírlevélrõl.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevõje – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevõ személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelõen, annak visszavonásáig kezelhetõ, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy elõzetes hozzájárulásával adható át.

13.3 Facebook

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következõket:

 a) az adatgyûjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyûjtés célja,
d) az adatkezelés idõtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 Az adatgyûjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.
Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.
Az adatkezelés idõtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezelésérõl, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.
Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés idõtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetõségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:  (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

 Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

 

14. Tájékoztatás a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, ill. a bírósági jogérvényesítés lehetõségérõl

A Felhasználó a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név:                       Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:             1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:                www.naih.hu

 

A Felhasználó – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. Amennyiben a Felhasználó kérelme a Társaság által elutasításra került vagy nem ért egyet a Társaság döntésével, továbbá ha a Társaság határidõn belül nem dönt, a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, vagy a döntés közlésétõl, ill. az elmulasztott határidõ utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.